ARCHAMA ARCHEOLOGIA | +48 798 493 355  

damianchamski@gmail.com 

Ewidencja zabytków prowadzona przez gminę jest zbiorem kart adresowych zawierających podstawowe informacje o zabytku, min. administracyjno-adresowe, fotografię, krótką historię obiektu, stan zachowania i postulaty konserwatorskie. Stworzenie zasobu kart służy do monitoringu zasobu zabytkowego gminy, jego uporządkowaniu i zarządzaniu nim. Podstawą Gminnej Ewidencji Zabytków jest Rejestr Zabytków oraz Wojewódzka Ewidencja Zabytków (WEZ).

 

Oferujemy kompleksowe wykonanie kart zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych a także:

-  integrację GEZ z WEZ

- aktualizację zasobu GEZ, wskazując obiekty nieistniejące lub te które utraciły cechy zabytku do wyłączenia z ewidencji

- weryfikację terenową min. lokalizacji, stanu zabytków i danych adresowych kart GEZ.

- mapy w systemie GIS z lokalizacją obiektów na potrzeby min. MPZP i systemów informacji przestrzennej.

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ)

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD

ZABYTKAMI

W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), prezydent, burmistrz lub wójt obowiązkowo sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program jest uchwalany przez Radę Gminy i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

Dzięki doświadczeniu oferujemy wykonanie programu opieki nad zabytkami na atrakcyjnych warunkach cenowych z uwzględnieniem zasobów i uwarunkowań gminy. 

 

Program przygotowujemy jest w oparciu o Gminną i Wojewódzką Ewidencję Zabytków, oraz materiały dostarczone przez zamawiającego.

 

Skontaktuj się:

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS